Index Fungorum - Species Fungorum Species Fungorum
Search Species Fungorum : Cookies
Search Bibliography of Systematic Mycology
Search Dictionary of the Fungi Hierarchy
 
 
 

GSD Species Synonymy

Current Name:
Leptosphaeria chochrjakovii (Lar.N. Vassiljeva) Lar.N. Vassiljeva, Pirenomits. Lokuloaskomits. Severa Dal'nego Vostoka (Leningrad): 125 (1987)

Synonymy:
Nodulosphaeria chochrjakovii Lar.N. Vassiljeva, Mikol. Fitopatol. 13(4): 278 (1979)

Position in classification:
Leptosphaeriaceae, Pleosporales, Pleosporomycetidae, Dothideomycetes, Ascomycota, Fungi

Synonymy Contributor(s):
Kew Mycology (2015)

back to previous page