Index Fungorum - Species Fungorum Species Fungorum
Search Species Fungorum : Cookies
Search Bibliography of Systematic Mycology
Search Dictionary of the Fungi Hierarchy
 
 
 

GSD Species Synonymy

Current Name:
Orbilia orientalis (Raitv.) Baral, in Krieglsteiner, Regensb. Mykol. Schr. 9(1): 271 (1999)

Synonymy:
Hyalinia orientalis Raitv., Nizshie Rasteniya, Griby i Mokhoobraznye Sovetskogo Dal'nego Vostoka, Griby. Vol. 2. Askomitsety. Erizifal'nye, Klavitsipital'nye, Gelotsial'nye (Leningrad): 362 (1991)

Position in classification:
Orbiliaceae, Orbiliales, Orbiliomycetidae, Orbiliomycetes, Ascomycota, Fungi

Synonymy Contributor(s):
Kew Mycology (2015)

back to previous page