Index Fungorum - Species Fungorum Species Fungorum
Search Species Fungorum : Cookies
Search Bibliography of Systematic Mycology
Search Dictionary of the Fungi Hierarchy
 
 
 

Search by:- 145959 species included
Name Epithet   Enter a search term:-  

Name, Author, Year, (Current name), Parent taxon

Pages: 1 of 143 records. TofP BofP

Stigmina afzeliae M.B. Ellis (1967), (= Scolecostigmina afzeliae); Capnodiales
Stigmina ahmadii B. Sutton (1973); Mycosphaerellaceae
Stigmina anacardii (Syd.) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina angusiana M.B. Ellis (1963); Mycosphaerellaceae
Stigmina ardisiae Munjal & Kulshr. (1968); Mycosphaerellaceae
Stigmina artocarpi Thaung (1975); Mycosphaerellaceae
Stigmina asperula (Lombard & R.W. Davidson) B. Sutton (1975); Mycosphaerellaceae
Stigmina asperulata Hol.-Jech. (1984); Mycosphaerellaceae
Stigmina atra (Link) Pound & Clem. (1896), (= Sporidesmium atrum); Pleosporomycetidae
Stigmina bahraichiae A.K. Singh & Kamal (1985); Mycosphaerellaceae
Stigmina bauhiniae A.N. Rai & Kamal (1987), (= Pseudocercospora bauhiniana); Mycosphaerellaceae
Stigmina beaucarneae Pollack & D.F. Farr (1979), (= Pseudocercospora beaucarneae); Mycosphaerellaceae
Stigmina beshirii M.B. Ellis (1959), (= Scolecostigmina beshirii); Capnodiales
Stigmina briosiana Farneti (1902), (= Stigmina carpophila); Mycosphaerellaceae
Stigmina butyrospermi (Hansf.) M.B. Ellis (1967); Mycosphaerellaceae
Stigmina cactivora (Petr. & Cif.) M.B. Ellis (1963); Mycosphaerellaceae
Stigmina caespitulosa (Ellis & Everh.) Pound & Clem. (1896), (= Stanjehughesia caespitulosa); Chaetosphaeriaceae
Stigmina caffra (Wakef.) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina californiae Joanne E. Taylor & Crous (2001), (= Pseudocercospora californiae); Mycosphaerellaceae
Stigmina careyae Thaung (1975); Mycosphaerellaceae
Stigmina caricicola U. Braun & Melnik (1996), (= Dictyorostrella caricicola); Ascomycota
Stigmina carpophila (Lév.) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina celastri (Kalchbr.) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina celata (Welw. & Curr.) M.B. Ellis (1967); Mycosphaerellaceae
Stigmina clavulata (Cooke & Harkn.) Pound & Clem. (1896), (= Polyschema clavulatum); Ascomycota
Stigmina clusiae M.B. Ellis (1963); Mycosphaerellaceae
Stigmina cocculi Crous & U. Braun (1996); Mycosphaerellaceae
Stigmina collinsiae U. Braun & Rogerson (1993), (= Pseudocercospora collinsiae); Mycosphaerellaceae
Stigmina combreti J. Kranz (1968), (= Scolecostigmina combreti); Capnodiales
Stigmina combreticola M.B. Ellis (1972), (= Scolecostigmina combreticola); Capnodiales
Stigmina compacta (Sacc.) M.B. Ellis (1959), (= Thyrostroma compactum); Botryosphaeriaceae
Stigmina concentrica (Cooke & Ellis) Deighton (1973), (= Mycosphaerella deightonii); Mycosphaerellaceae
Stigmina confluens (Lieneman) U. Braun (1997), (= Scolecostigmina confluens); Capnodiales
Stigmina cornicola (Ellis & Everh.) B. Sutton (1975); Mycosphaerellaceae
Stigmina crossopterygis M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina crotonicola M.B. Ellis (1976), (= Scolecostigmina crotonicola); Capnodiales
Stigmina curvispora Crous & U. Braun (1994); Mycosphaerellaceae
Stigmina cycadicola (Thirum.) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina cycadina Tilak & R. Rao (1964); Mycosphaerellaceae
Stigmina cytisi (Hollós) U. Braun (1993); Mycosphaerellaceae
Stigmina deflectens (P. Karst.) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina dehradunensis M.D. Mehrotra (1992); Mycosphaerellaceae
Stigmina dendrocalami M.S. Patil & Thite (1977); Mycosphaerellaceae
Stigmina desertorum (Melnik) B. Sutton (1978); Mycosphaerellaceae
Stigmina dictamni (Fuckel) U. Braun (1993), (= Pseudocercospora dictamni); Mycosphaerellaceae
Stigmina dieramae Crous & B. Sutton (1997); Mycosphaerellaceae
Stigmina diospyri B.V. Patil & Thirum. (1968); Mycosphaerellaceae
Stigmina dispori U. Braun (1994), (= Pseudocercospora dispori); Mycosphaerellaceae
Stigmina doliolioides (Sousa da Câmara) B. Sutton (1975); Mycosphaerellaceae
Stigmina dothideoides (Ellis & Everh.) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina dura (Sacc.) S. Hughes (1958); Mycosphaerellaceae
Stigmina earlei Deighton (1983), (= Pseudocercospora thermopsidis); Mycosphaerellaceae
Stigmina elaeagni M.B. Ellis (1961); Mycosphaerellaceae
Stigmina ellisiana B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina ellisii M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina erythrinae M.B. Ellis (1963); Mycosphaerellaceae
Stigmina erythrinicola Thaung (1976); Mycosphaerellaceae
Stigmina esfandiarii Petr. (1950); Mycosphaerellaceae
Stigmina eucalypti Alcorn (1973), (= Teratosphaeria alcornii); Teratosphaeriaceae
Stigmina eucalypticola B. Sutton & Pascoe (1989); Mycosphaerellaceae
Stigmina eucalyptorum Crous & T.A. Cout. (1998); Mycosphaerellaceae
Stigmina fici Pavgi & U.P. Singh (1966); Mycosphaerellaceae
Stigmina fici-elasticae J.N. Kapoor (1968), (= Scolecostigmina fici-elasticae); Capnodiales
Stigmina fici-mysorensis Muthappa (1973), (= Scolecostigmina fici-mysorensis); Capnodiales
Stigmina glomerulosa (Sacc.) S. Hughes (1958); Mycosphaerellaceae
Stigmina hansfordii B. Sutton & Pascoe (1989); Mycosphaerellaceae
Stigmina hartigiana (Sacc.) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina henningsiana (Sacc.) Bat. (1966); Mycosphaerellaceae
Stigmina heteromelis (Harkn.) Deighton (1973), (= Pseudocercospora heteromelis); Mycosphaerellaceae
Stigmina hippophaes Žukov (1979); Mycosphaerellaceae
Stigmina inconspicua B. Sutton & Pascoe (1989); Mycosphaerellaceae
Stigmina jaczewskii B. Sutton (1975); Mycosphaerellaceae
Stigmina juniperina (Georgescu & Badea) M.B. Ellis (1959), (= Phaeocercospora juniperina); Capnodiales
Stigmina kamatii Ullasa (1973), (= Lecanostictopsis kamatii); Ascomycota
Stigmina knoxdaviesii Crous & U. Braun (1996); Mycosphaerellaceae
Stigmina kosaroffii (Briosi) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina koyanensis Rashmi Dubey & S. Sengupta (2016); Mycosphaerellaceae
Stigmina kranzii M.B. Ellis (1976), (= Scolecostigmina kranzii); Capnodiales
Stigmina larvata (Cooke & Ellis) Pound & Clem. (1896), (= Stanjehughesia larvata); Chaetosphaeriaceae
Stigmina lautii B. Sutton (1973); Mycosphaerellaceae
Stigmina lavrensis (Viégas) M.B. Ellis (1963); Mycosphaerellaceae
Stigmina laxuspora R.F. Castañeda & W.B. Kendr. (1990); Mycosphaerellaceae
Stigmina leptadeniae Thaung (1975); Mycosphaerellaceae
Stigmina liquidambaris (Tharp) E.B.G. Jones & W.B. Kendr. (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina longispora (M.B. Ellis) S. Hughes (1978), (= Bactrodesmium longisporum); Dothideomycetes
Stigmina longispora var. stilboidea (R.F. Castañeda & G.R.W. Arnold) J. Mena & Mercado (1987), (= Bactrodesmium longisporum); Dothideomycetes
Stigmina lycii (Kalchbr.) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina maclurae (Thüm.) Pound & Clem. (1896), (= Pseudocercospora maclurae); Mycosphaerellaceae
Stigmina maculata (Cooke) S. Hughes (1952), (= Scolecostigmina maculata); Capnodiales
Stigmina mangiferae (Koord.) M.B. Ellis (1959), (= Scolecostigmina mangiferae); Capnodiales
Stigmina millettiae M.B. Ellis (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina mori (Nomura) Shirata & Takah. (1975), (= Stegonsporium mori); Melanconidaceae
Stigmina murrayae (Henn.) M.B. Ellis (1963), (= Sporidesmium murrayae); Pleosporomycetidae
Stigmina negundinis (Berk. & M.A. Curtis) M.B. Ellis (1959), (= Thyrostroma negundinis); Botryosphaeriaceae
Stigmina niesslii (Morgan-Jones) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina oblecta (Syd.) Crous & U. Braun (1996), (= Pseudocercospora oblecta); Mycosphaerellaceae
Stigmina obtecta (Petr. & Esfand.) M.B. Ellis (1967); Mycosphaerellaceae
Stigmina pallida (Ellis & Everh.) M.B. Ellis (1963); Mycosphaerellaceae
Stigmina palmivora (Sacc.) S. Hughes (1952), (= Scolecostigmina palmivora); Capnodiales
Stigmina pamelae-ellisiae G.P. Agarwal & N.D. Sharma (1974), (= Scolecostigmina pamelae-ellisiae); Capnodiales
Stigmina parrotiae (S. Ahmad) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina pedunculata (Ellis & Everh.) M.B. Ellis (1959), (= Coryneum pedunculatum); Pseudovalsaceae
Stigmina phaeocarpa (Mitter) M.B. Ellis (1959), (= Scolecostigmina phaeocarpa); Capnodiales
Stigmina phyllanthi M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina piliostigmatis M.B. Ellis (1959), (= Scolecostigmina piliostigmatis); Capnodiales
Stigmina platani (Fuckel) Sacc. (1880), (= Pseudocercospora platanigena); Mycosphaerellaceae
Stigmina platani var. orientalis Agnihothr. (1979), (= Pseudocercospora platanigena); Mycosphaerellaceae
Stigmina platani-racemosae (Dearn. & Barthol.) S. Hughes (1952); Mycosphaerellaceae
Stigmina proteae (Marasas, P.S. van Wyk & Knox-Dav.) B. Sutton & Pascoe (1989), (= Batcheloromyces proteae); Teratosphaeriaceae
Stigmina protearum (Cooke) M.B. Ellis (1972), (= Pseudocercospora protearum); Mycosphaerellaceae
Stigmina protearum var. leucadendri (Cooke) M.B. Ellis (1972), (= Pseudocercospora leucadendri); Mycosphaerellaceae
Stigmina pulvinata (Kunze) M.B. Ellis (1959); Mycosphaerellaceae
Stigmina pulviniformis (Syd. & P. Syd.) S. Hughes (1952); Mycosphaerellaceae
Stigmina pusilla (P. Karst.) S. Hughes (1958); Mycosphaerellaceae
Stigmina quercina (Wakef.) M.B. Ellis (1959), (= Acantharia sinensis); Venturiaceae
Stigmina radiosa (Lib.) Goid. (1938), (= Venturia radiosa); Venturiaceae
Stigmina rauvolfiae M.B. Ellis (1976); Mycosphaerellaceae
Stigmina rhois Crous & U. Braun (1994); Mycosphaerellaceae
Stigmina robbenensis Crous, C.L. Lennox & B. Sutton (1995); Mycosphaerellaceae
Stigmina robusta (Cooke & Ellis) B. Sutton (1973), (= Bactrodesmium robustum); Dothideomycetes
Stigmina sambucina (Ellis & Everh.) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina sapii (J. Miyake) M.B. Ellis (1967); Mycosphaerellaceae
Stigmina sigmoidea Matsush. (1995); Mycosphaerellaceae
Stigmina sphaeroides (Ellis & Everh.) U. Braun (1993); Mycosphaerellaceae
Stigmina stictica (Berk. & M.A. Curtis) Pound & Clem. (1896), (= Pseudocercospora platanigena); Mycosphaerellaceae
Stigmina stromatoidea (Dearn.) S. Hughes (1958), (= Coryneum stromatoideum); Pseudovalsaceae
Stigmina sudanensis M.B. Ellis (1959), (= Scolecostigmina sudanensis); Capnodiales
Stigmina sycina (Thüm.) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina tephrosiae Agnihothr. (1962); Mycosphaerellaceae
Stigmina terminaliae Munjal & Kulshr. (1968); Mycosphaerellaceae
Stigmina tharpii Morgan-Jones & W.B. Kendr. (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina theae Deighton (1983), (= Pseudocercospora camelliicola); Mycosphaerellaceae
Stigmina thujina (Dearn.) B. Sutton (1972), (= Pseudocercospora thujina); Mycosphaerellaceae
Stigmina tinea (Sacc.) M.B. Ellis (1976), (= Pseudocercospora viburnigena); Mycosphaerellaceae
Stigmina tirumalensis U. Braun & Bagyan. (1996), (= Scolecostigmina tirumalensis); Capnodiales
Stigmina trimera (Sacc.) B. Sutton (1972), (= Sporocadus trimerus); Sporocadaceae
Stigmina triumfettae M.B. Ellis (1976), (= Cercostigmina triumfettae); Mycosphaerellaceae
Stigmina ulei (Syd. & P. Syd.) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina utahensis (Sacc.) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina verrucosa (Morgan-Jones) B. Sutton (1972); Mycosphaerellaceae
Stigmina verruculosa Syd. & P. Syd. (1912), (= Camptomeris verruculosa); Ascomycota
Stigmina visianica (Sacc.) Sacc. (1880), (= Pseudocercospora platanigena); Mycosphaerellaceae
Stigmina zilleri A. Funk (1987), (= Didymella mycopappi); Didymellaceae

Pages: 1 of 143 records. TofP BofP