Index Fungorum - Species Fungorum Species Fungorum
Search Species Fungorum : Cookies
Search Bibliography of Systematic Mycology
Search Dictionary of the Fungi Hierarchy
 
 
 

GSD Species Synonymy

Current Name:
Nemania pseudoillita (Lar.N. Vassiljeva) Lar.N. Vassiljeva & S.L. Stephenson, Mycotaxon 117: 339 (2011)

Synonymy:
Hypoxylon pseudoillitum Lar.N. Vassiljeva, Nizshie Rasteniya, Griby i Mokhoobraznye Dalnego Vostoka Rossii, Griby. Tom 4. Pirenomitsety i Lokuloaskomitsety (Sankt-Peterburg): 190 (1998)

Position in classification:
Xylariaceae, Xylariales, Xylariomycetidae, Sordariomycetes, Ascomycota, Fungi

Synonymy Contributor(s):
Kew Mycology (2015)

back to previous page