Index Fungorum - Species Fungorum Species Fungorum
Search Species Fungorum : Cookies
Search Bibliography of Systematic Mycology
Search Dictionary of the Fungi Hierarchy
 
 
 

GSD Species Synonymy

Current Name:
Didymium mucilago Prikhodko, Shchepin, Novozh., Schnittler & S.L. Stephenson, in Prikhodko, Shchepin, Bortnikova, Novozhilov, Gmoshinskiy, Moreno, López-Villalba, Stephenson & Schnittler, Mycol. Progr. 22(2, no. 11): 10 (2023)

Synonymy:

Position in classification:
Didymiidae, Stemonitida, Myxogastria, Myxogastrea, Amoebozoa, Protozoa

back to previous page